Politique de confidentialité

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que:

La visita d’aquest lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els productes o serveis prestats per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA Bé sigui a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix tractament, la finalitat serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

L’Usuari que envia linformació a traves dels mitjants de comunicació disponibles en aquet Website, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant al Responsable del Tractament de qualsevol responsabilitat referent això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

Informació sobre Protecció de Dades.

Responsable del Tractament de les seves dades :

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA SA

N.i.f/C.i.f: A60191350

Direcció: CTRA C-26 KM 93.6 17813 LA VALL DE BIANYA GIRONA
Teléfon: 972290057 E-mail: [email protected]

Contacte DPD: No existeix Nomenament

Finalitat amb què tractem les seves dades:

Tractem linformació qens faciliten les persones interessades (Usuaris del lloc web) per tal de:
(1) Donar resposta a les seves consultes i/o sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible en el Website.
(2) Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció del client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.
(3) La tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Marketing”), (Sota el seu consentiment exprés)

Les dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

La legitimació per el tractament de les seves dades és per:

El seu consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació de les caselles disponibles en els formularis habilitats en aquest Website, llevat per les finalitats amb interès legítim del responsable esmentades en el punt anterior.

Temps de conservació de les seves dades:

Les dades proporcionades en el contingut del seu sol·licituds, proporcionar el servei i la satisfacció del client seran conservats per el responsable pel període qes consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix la legislació aplicable, el responsable del tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos del mateix en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservats per l’empresa des del moment que vostè va donar el consentiment fins al moment que ho revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran més utilitzats per a aquestes finalitats.

Decisions automatitzades:

Aucune décision automatisée ne sera prise.

Destinataris:

Les données peuvent être communiquées à des tiers pour qu’elles respectent leurs obligations légales, exécutent les ordres des autorités publiques ou exercent un droit de la personne responsable du traitement devant les autorités judiciaires. Ainsi que des organisations ou des personnes directement liées à la personne en charge des gestionnaires de traitement dûment accrédités et autorisés.

Drets:

Vous pouvez exercer les droits suivants :
1. Dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells.
2. Dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir : dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima.
3. Dret a la restricció del tractament, vol dir : dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima. (Dret a loblit)
4. Dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic.
5. Dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se al tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o be, si considera que no h’ obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.www.agpd.es

Veure també política de galetes

  • Dar respuesta a sus consultas y/o solicitudes formuladas a través de nuestros formularios o bien por cualquier otro medio de contacto disponible en el sitio web.
  • Permitir a la empresa realizar encuestas sobre satisfacción del cliente relacionadas con la calidad de de los servicios de la empresa de acuerdo con el interés legítimo de la misma.
  • El envío de comunicaciones comerciales así como el envío de publicidad sobre productos y servicios de la empresa, o la realización de investigaciones de mercado (Marqueting), bajo su consentimiento expreso.