Política de privacitat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que:

La visita d’aquest lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els productes o serveis prestats per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA Bé sigui a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix tractament, la finalitat serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

L’Usuari que envia l’ informació a traves dels mitjants de comunicació disponibles en aquet Website, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant al Responsable del Tractament de qualsevol responsabilitat referent això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

Informació sobre Protecció de Dades.

Responsable del Tractament de les seves dades :

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A

N.i.f/C.i.f: A60191350

Direcció: CTRA C-26 KM 93.6 17813 LA VALL DE BIANYA GIRONA
Teléfon: 972290057 E-mail: [email protected]

Contacte DPD: No existeix Nomenament

Finalitat amb què tractem les seves dades:

Tractem l’ informació q’ ens faciliten les persones interessades (Usuaris del lloc web) per tal de:
(1) Donar resposta a les seves consultes i/o sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible en el Website.
(2) Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció del client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.
(3) La tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Màrqueting”), (Sota el seu consentiment exprés)

Les dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

La legitimació per el tractament de les seves dades és per:

El seu consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació de les caselles disponibles en els formularis habilitats en aquest Website, llevat per les finalitats amb interès legítim del responsable esmentades en el punt anterior.

Temps de conservació de les seves dades:

Les dades proporcionades en el contingut del seu sol·licituds, proporcionar el servei i la satisfacció del client seran conservats per el responsable pel període q’ es consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix la legislació aplicable, el responsable del tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos del mateix en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservats per l’empresa des del moment que vostè va donar el consentiment fins al moment que ho revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran més utilitzats per a aquestes finalitats.

Decisions automatitzades:

No es prendran decisions automatitzades.

Destinataris:

Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, executar ordres d’autoritats públiques o exercir un dret del responsable del tractament davant les autoritats judicials. Així com a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable en qualitat d’encarregats de tractament degudament acreditats i autoritzats.

Drets:

Pot exercir els següents drets:
1. Dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells.
2. Dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir : dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima.
3. Dret a la restricció del tractament, vol dir : dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima. (Dret a l’ oblit)
4. Dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic.
5. Dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se al tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o be, si considera que no h’ obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.www.agpd.es

Veure també política de galetes

De conformidad con lo que disponen las normativas vigentes en protección de datos personales, EL REGLAMENTO (ue) 2016/679 DE 27 DE Abril de 2016 (GDPR) y la ley orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOGPDGDD) le informamos que:

La visita a este sitio web no supone que el usuario esté obligadoa facilitar ninguna información sobre sí mismo, pero durante la visita se pueden solicitar datos de carácter personal a través de formularios. Estos formularios serían a consecuencia  de su voluntad de recibir información sobre los productos o servicios prestados por CAMPING DE LA VALL DE BIANYA, sea a través de formularios disponibles, o bien a través de un mensaje de correo electrónico. No obstante, no proporcionar los datos marcados como obligatorios impedirá que podamos dar respuesta a su solicitud.

En el caso de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte del mismo tratamiento cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza siendo aplicables el resto de extremos indicados en esta Política de Privacidad.

El usuario que envía la información a través de medios de comunicación disponibles en este sitio web es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerando al Responsable del Tratamiento de cualquier responsabilidad respecto a esto.

 

Los usuarios garantizan y responden en cualquier caso de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepte proporcionar información completa y correcta en todos nuestros formularios.

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable del tratamiento de sus datos:

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA, S. A.

NIF/CIF:  A60191350

Dirección:  Ctra. N-260  Km. 93,6

17813- La Vall de Bianya   (Girona)

Teléfono: 972 290057        E-mail [email protected]

Contacte DPD: No existe nombramiento.

 

Finalidad con que tratamos sus datos:

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas (usuarios del sitio web) para:

  • Dar respuesta a sus consultas y/o solicitudes formuladas a través de nuestros formularios o bien por cualquier otro medio de contacto disponible en el sitio web.
  • Permitir a la empresa realizar encuestas sobre satisfacción del cliente relacionadas con la calidad de de los servicios de la empresa de acuerdo con el interés legítimo de la misma.
  • El envío de comunicaciones comerciales así como el envío de publicidad sobre productos y servicios de la empresa, o la realización de investigaciones de mercado (Marqueting), bajo su consentimiento expreso.

Los datos podrán procesarse en copia impresa, por medios automáticos o electrónicos, teléfono (por ejemplo, llamadas telefónicas automáticas, SMS, MMS, fax y cualquier otro medio (por ejemplo, sitios web o aplicaciones móviles).

La legitimación para el tratamiento de sus datos es para:

El consentimiento que se le solicita y que usted nos otorga explícitamente con la aceptación de las casillas disponibles en los formularios habilitados en este sitio web excepto para las finalidades con interés legítimo del responsable indicadas en el apartado anterior.

 

Tiempo de conservación de sus datos:

Los datos proporcionados en el contenido de su solicitud están destinados a proporcionar el servicio y la satisfacción del cliente y serán conservados por el responsable durante el período que se considere estrictamente necesario para cumplir estos propósitos respetando, en todo caso, los términos legales que exige la legislación aplicable. El responsable del tratamiento puede continuar conservando durante un período más largo y según sea necesario para proteger los intereses del mismo en relación con la responsabilidad propia.

Los datos con finalidades de marqueting y elaboración de perfiles serán conservados por la empresa desde el momento que usted dio el consentimiento hasta el momento que lo revoque. Cuando el consentimiento es revocado los datos no serán utilizados más para estas finalidades.

 

Decisiones automatizadas:

No se tomarán decisiones automatizadas.

 

Destinatarios:

Los datos podrán ser comunicados a terceros para cumplir con obligaciones legales , ejecutar órdenes de autoridad pública o ejercer un derecho del responsable del tratamiento delante las autoridades judiciales, así como a organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable en calidad en calidad de encargados del tratamiento debidamente acreditados y autorizados.

 

Derechos:

 

Puede ejercer los siguientes derechos:

1.-   Derecho de acceso, que significa: derecho a obtener de la empresa información de si sus datos están  siendo tratados, y, si procede, tener acceso a ellos.

2.-    Derecho de rectificación y derecho a borrar, que significa: derecho a obtener la rectificación de datos inexactos y/o incompletos así como el borrado de los datos cuando la solicitud sea legítima.

3.-     Derecho a la restricción del tratamiento, que significa: derecho a solicitar la suspensión del tratamiento cuando la solicitud sea legítima (Derecho al olvido)

4.-     Derecho a la portabilidad de los datos, que significa: derecho a obtener los datos en un formato estructurado comúnmente utilizado y posible de leer, así como el derecho a transferir los datos a otros responsables en un formato electrónico.

5.-     Derecho a oponerse, que significa: derecho a oponerse al tratamiento de los datos cuando la solicitud sea legítima incluso cuando los datos se procesen para marqueting o elaboración de perfiles, si procede.

 

Así mismo, puede solicitar información adicional sobre el tratamiento de sus datos o bien si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos. En este caso podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos  Calle Jorge Juan nº 6  28001  Madrid   www.agpd.es

Ver también política de cookies